Benefits of Partnership

Benefits of Partnership

b content xxc

Communities

 • Sheshatshiu
 • Natuashish

Shareholders

 • Chief Etienne Rich (Sheshatshiu)
 • Damiana Benuen (Sheshatshiu)
 • Jimmy Lee Jack (Sheshatshiu)
 • Karen Penunsi (Sheshatshiu)
 • Laureen Ashini-Rich (Sheshatshiu)
 • Daniel Pone-Pinette (Sheshatshiu)
 • Penute Andrew (Sheshatshiu)
 • Chief John Nui (Mushuau)
 • Mathias Rich (Mushuau)
 • Mary Lucy Dicker (Mushuau)
 • Angela Pasteen (Mushuau)
 • Len Scott Rich (Mushuau)
 • Sebastian Piwas (Mushuau)
 • Patricia Andrew (Mushuau)

Board Of Directors

 • Len Rich (Sheshatshiu)
 • Michelle Snow (Sheshatshiu)
 • Christine Nuna (Sheshatshiu)
 • Mark Nui (Mushuau)
 • Marie Pokue (Mushuau)
 • George Rich (Mushuau)

Partner with IDLP

IDLP brings experience, connection, and value to our partners. We help them grow and, in turn, provide growth for our shareholders.